Bodemsanering; locatie Zandwinning Ubbena te Ubbena

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 4 november 2021 een actualiserend onderzoek hebben ontvangen van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Het betreft de locatie Zandwinning Ubbena te Ubbena, gemeente Assen.

Uit het onderzoek blijkt dat spoedige sanering van de aanwezige ernstige bodemverontreiniging niet noodzakelijk is.

In het kader van de artikel 37 van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe dat ook vastgesteld.

Belanghebbenden hebben tot en met 26 januari 2022 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport ligt van 12 januari 2022 tot en met 26 januari 2022 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568

Naar boven