Openstellingsbesluit SNL-natuurbeheer 2023

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 25 oktober 2022, nr. A.15, team BELNAT, dossiernummer K42040 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Gelet op de artikelen 1.2 en 2.13a van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit SNL-natuurbeheer 2023

 

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering subsidie natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer

Provincie Groningen 2016 kan voor het jaar 2023 subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 of de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2022;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring;

 • d.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (alleen voorzieningenbijdrage);

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 3.600.000,-.

 

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer

Provincie Groningen 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor het beheer van natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring;

 • d.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (alleen voorzieningenbijdrage);

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 200.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 0,-.

   

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Artikel 8 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds

De subsidieplafonds zoals opgenomen In de artikelen 3 en 6 lid 1 zijn onderling uitwisselbaar na overleg met de Provincie Groningen.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 9 Tarieven begrotingsjaar 2023

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 zijn voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 2,68 %.

Hoofdstuk 3 Voorbehouden

Artikel 10 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit - worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2023.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL-natuurbeheer 2023.

Groningen, 25 oktober 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Bijlage 1 behorende bij artikel 9 lid 1

 

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

Beheertype

Subsidietarief 2023

(inclusief opslag voor de prijsstijging)

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 174,28

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.118,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 128,51

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 295,05

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 377,11

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 353,27

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 15,29

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.247,19

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 2.093,84

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 1.008,34

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 44,10

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 6.012,72

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 1.111,22

N01

01

Zee en wad

€ 0,48

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,87

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 134,16

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 97,59

N02

01

Rivier

€ 5,04

N03

01

Beek en bron

€ 101,92

N04

01

Kranswierwater

€ 57,12

N04

02

Zoete plas

€ 57,53

N04

03

Brak water

€ 72,13

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,48

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 662,47

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 644,66

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 468,76

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.326,66

N06

02

Trilveen

€ 2.661,50

N06

03

Hoogveen

€ 199,16

N06

04

Vochtige heide

€ 312,86

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 74,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 98,63

N07

01

Droge heide

€ 206,59

N07

02

Zandverstuiving

€ 126,36

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 11,24

N08

02

Open duin

€ 319,08

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.414,56

N08

04

Duinheide

€ 241,75

N09

01

Schor of kwelder

€ 148,30

N10

01

Nat schraalland

€ 2.296,46

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.356,00

N11

01

Droog schraalland

€ 835,64

N12

01

Bloemdijk

€ 2.415,91

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 258,04

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 537,23

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 599,05

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 868,66

N12

06

Ruigteveld

€ 114,88

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 762,33

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 38,07

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,20

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 22,77

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 73,00

N15

01

Duinbos

€ 77,89

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 127,06

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 41,33

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 69,67

N17

02

Droog hakhout

€ 535,84

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 343,66

N17

04

Eendenkooi

€ 2.958,50

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 4.322,93

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 751,59

 

Toeslagen

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 48,31

Toezichtsbijdrage

€ 22,43

 

Gescheperde kuddes

Toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 575,11

Toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 356,23

 

Vaarland

Toeslag vaarland

€ 656,18

 

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 21,60

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 13,10

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 11,77

N05

02

Gemaaid rietland

€ 16,29

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 34,04

N06

02

Trilveen

€ 29,21

N06

03

Hoogveen

€ 39,47

N06

04

Vochtige heide

€ 20,32

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 126,54

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 126,40

N07

01

Droge heide

€ 18,71

N07

02

Zandverstuiving

€ 18,71

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 10,29

N08

02

Open duin

€ 27,09

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 34,65

N08

04

Duinheide

€ 18,71

N09

01

Schor of kwelder

€ 24,16

N10

01

Nat schraalland

€ 39,35

N10

02

Vochtig hooiland

€ 28,56

N11

01

Droog schraalland

€ 23,39

N12

01

Bloemdijk

€ 20,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,57

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 21,64

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 24,16

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 11,74

N12

06

Ruigteveld

€ 6,63

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 10,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 24,97

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 13,37

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 22,55

N15

01

Duinbos

€ 9,76

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 9,76

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N17

02

Droog hakhout

€ 3,97

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,97

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 18,45

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 18,45

 

Naar boven