Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 18 januari 2022 tot wijziging van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant in verband met het verhogen van het subsidieplafond en de verlaging van het maximale subsidiebedrag in paragraaf drie van die regeling (Elfde wijziging Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant te wijzigen in verband met het verhogen van het subsidieplafond en de verlaging van het maximale subsidiebedrag in paragraaf drie van die regeling;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

De Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 3.10 wordt “€ 3.500.000”vervangen door: “€ 4.020.000”.

 

 

B.

 

In artikel 3.11 wordt “€ 14.000” vervangen door “€ 10.000”.

Artikel II Overgangsrecht

Op subsidieaanvragen als bedoeld in paragraaf 3 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, blijft paragraaf 3 van de Subsidieregeling zoals die luidde de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 18 januari 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Elfde wijziging Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

Deze wijzigingsregeling ziet op het ophogen van het subsidieplafond voor de resterende periode tot eind 2022. Aangezien eind 2021 het subsidieplafond reeds uitgeput was, kunnen door deze ophoging alsnog in 2022 aanvragen worden gehonoreerd. Gezien het relatief lage plafond dat nog resteert voor de rest van het aanvraagtijdvak, is het maximale subsidiebedrag per project verlaagd.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

Naar boven