Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 2022

Gedeputeerde staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslan 2013,

 

overwegende dat wijziging van de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen wenselijk wordt geacht,

 

besluiten;

Artikel I Wijzigingsbesluit

De Subsidieregeling Daken FryskePleatsen wordt gewijzigd als volgt:

 

A

Artikel 5, eerste lid wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

 

  • 1.

    Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend van 28 juni 2022 tot en met 8 juli 2022;

B

Artikel 5, tweede lid wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

 

  • 2.

    Het subsidieplafond bedraagt € 637.228.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 13 september 2022.

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A. Schepers, MSc, secretaris

Naar boven