Ontwerpbesluit - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. - het realiseren van een ontstoffingsinstallatie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het realiseren van een ontstoffingsinstallatie bij de pelletfabriek. In de ontstoffingsinstallatie worden rookgassen afkomstig van de brandmachine eerst behandeld, vervolgens gaat het gefilterde rookgas retour naar de bestaande fluorwassers en wordt daar behandeld, waarna het behandelde afgas wordt uitgestoten vanuit de bestaande schoorstenen van de fluorwassers.

De ontwerpbeschikking betreft tevens het voornemen tot het ambtshalve vaststellen van maatwerkvoorschriften. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aspect ‘Lucht’.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 11173721

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl (bekendmakingen) en bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

- Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk; - de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk;

- het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven