Beschikking omgevingsvergunning voor OLO 7137951 SABIC Innovative Plastics B.V. Plasticslaan 1, Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor het bouwen en in gebruik nemen van een PPE-laadstation bij de Norylfabriek voor de inrichting gelegen aan Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom.

21 september 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van SABIC Innovative Plastics B.V.. De aanvraag betreft het bouwen en in gebruik nemen van een PPE-laadstation bij de Norylfabriek, voor de inrichting gelegen aan de Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 september 2022 tot en met 4 november 2022 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op 21 september 2022. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1

  naam en adres van de indiener;

 • 2

  de dagtekening;

 • 3

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op

Telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-034955 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven