Gemeente Terschelling Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Vergunning van: 2 augustus 2007 verleend aan Transport Service Terschelling B.V.

Betreft: het ambtshalve wijzigen van de verleende omgevingsvergunning van 2 augustus 2007 met kenmerk 705675.

Locatie: Nieuwe dijk 6, 8881 HC West-Terschelling, gemeente Terschelling.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de voorschriften te wijzigen onder kenmerk 2021-FUMO-0057223.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 26 september t/m 7 november 2022 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 26 september t/m 7 november 2022 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Naar boven