Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

Verleend aan: Van der Wiel Holding B.V..

Verzonden: 16 september 2022.

 

Betreft: Het aanleggen van een vloeistofdichte vloer.

Locatie: De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten, gemeente Smallingerland.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 19 september t/m 31 oktober 2022 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

De beschikking ligt ter inzage van 19 september t/m 31 oktober 2022 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente (vooraf contact opnemen).

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Naar boven