Wijziging Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven te verhogen;

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven als volgt te wijzigen:

 

In artikel 13 van de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven wordt '€ 300.000,--' vervangen door '€ 600.000,--'.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 20 september 2022

Kenmerk 5.4/2022001445

 

 

Uitgegeven: 23 september 2022

Naar boven