Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 20 september 2022. Geluidbelastingkaart provinciale wegen 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 20 september 2022, op grond van artikel 11.6 Wet milieubeheer, de geluidbelastingkaart 2021 (4de tranche) hebben vastgesteld. De geluidbelastingkaart heeft betrekking op de situatie van provinciale wegen in 2021 en geeft de geluidbelasting voor dat kalenderjaar weer. Medio 2024 wordt op basis van de geluidbelastingkaart 2021 het actieplan omgevingslawaai provinciale wegen (4de tranche) vastgesteld.

 

Waar kunt u de geluidbelastingkaarten inzien? 

De kaarten zijn voor eenieder (medio oktober 2022) in te zien via de website van de provincie Limburg. U kunt daarvoor terecht op de Atlas viewer van Atlas Limburg, via de website: www.limburg.nl/over/kaarten-cijfers/virtuele-map/instructie-atlas/.

 

Achtergrond

Sinds 2004 is de Europese Richtlijn Omgevingslawaai verankerd in de Nederlandse wetgeving, met als doel de hinder en de schadelijke gevolgen van blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen. De Europese Richtlijn Omgevingslawaai verplicht de lidstaten van de Europese Unie om de geluidsituatie langs druk bereden wegen, spoorwegen en rondom belangrijke luchthavens elke vijf jaar opnieuw in geluidbelastingkaarten vast te stellen. Op basis van de richtlijn geldt de verplichting voor provincies om de geluidbelasting inzichtelijk te maken voor provinciale wegen met een minimale verkeersintensiteit van 3 miljoen voertuigen per jaar (ca. 8.225 motorvoertuigen per etmaal).

 

Dit is de vierde keer (4de tranche) dat de geluidbelastingkaarten worden vastgesteld. De informatie in de geluidbelastingkaarten dient drie doelen: het publiek informeren over de geluidsituatie langs provinciale wegen en de Europese Commissie van gegevens voorzien over ontwikkeling van de geluidbelasting in verschillende lidstaten. Tot slot vormen de gegevens de basis voor het nog vast te stellen actieplan omgevingslawaai.

 

Welke informatie bevatten de geluidsbelastingkaarten? 

De kaarten en bijbehorende tabellen geven inzicht in de geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer op provinciale wegen, bij geluidgevoelige objecten (zoals woningen) en in de omgeving van provinciale wegen. De kaarten hebben normaliter betrekking op de situatie van het voorgaande kalenderjaar (2021). Dit keer zijn echter verkeersgegevens uit 2019 gebruikt, om te corrigeren voor de tijdelijke afname van verkeer door de coronapandemie. Net als in eerdere jaren zijn ook nu weel alle provinciale wegen meegenomen, dus ook wegen met minder dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

 

Vervolg

Gedeputeerde Staten moeten vóór 18 juli 2024 een nieuw actieplan omgevingslawaai provinciale wegen vaststellen. In dit actieplan worden de maatregelen aangegeven die de provincie Limburg treft om de (toename) van geluidbelasting te verminderen. Het ontwerp actieplan (4de tranche) zal te zijner tijd voor inspraak ter inzage worden gelegd.

 

Geen bezwaar en beroep

De geluidbelastingkaarten bevatten feitelijke informatie en zijn bedoeld om te informeren. Tegen het vaststellen van de geluidbelastingkaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Naar boven