Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. en artikel 13 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 23 augustus 2022 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Voor de Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023 worden voor de looptijd van de regeling de subsidiedeelplafonds vastgesteld op € 160.000,00 voor ‘Eikelmuis’ en op € 750.000,00 voor ‘Overige soorten’.

 • 2.

  Het besluit ‘Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels’ wordt als volgt gewijzigd:

   

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Subsidieplafonds voor de looptijd van de regeling’ de subsidiedeelplafonds van de Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023 toegevoegd:

   

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  Einde looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  PLA SUB

  Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023

  Eikelmuis

  31 december 2023

  € 160.000,00

  Overige soorten

  31 december 2023

  € 750.000,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 augustus 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris,

de heer drs. T.H.C. Schulpen

Naar boven