Provincie Gelderland – Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Smurfit Kappa Parenco B.V. - Veerweg 1 te Renkum

 

Op grond van art. 7.24 Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) leggen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Smurfit Kappa Parenco ter inzage. De NRD ligt met ingang van 26 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage en geeft aan naar welke alternatieven en milieueffecten onderzoek wordt gedaan. Het op te stellen Milieueffectrapport (MER) is een voorbereiding op de aanvraag van een revisievergunning.

Aanleiding

Smurfit Kappa Parenco wil met de NRD, het MER en de revisievergunning het volgende bereiken:

-        Alle geldende omgevingsvergunningen sinds de laatste revisievergunning van 2009 in een nieuwe revisievergunning op laten nemen;

-        De mogelijkheid onderzoeken in de toekomst alleen verpakkingspapier te produceren;

-        Verder invulling geven aan de ambities van Smurfit Kappa Parenco en bevoegd gezag op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inzage en informatie

Tijdens de ter inzage-periode kan iedereen elektronisch of schriftelijk een reactie indienen over het voornemen van Smurfit Kappa Parenco. Om de NRD in te zien kan een afspraak worden gemaakt via Omgevingsdienst Regio Nijmegen, wabo@odrn.nl of 024 - 751 77 00. 

De NRD ligt ook ter inzage in het gemeentehuis van gemeente Renkum, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

Adres schriftelijke zienswijze

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Postbus 1603,

6501 BP  Nijmegen

e-mail naar wabo@odrn.nl Vermeld altijd het zaaknummer: W.Z21.106952.01

Aanvullend organiseert Smurfit Kappa Parenco informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie over deelname daaraan wordt verwezen naar de volgende webpagina:

Smurfit Kappa Parenco | Papierfabriek | Recycling

Verdere procedure

De NRD is de eerste stap van het MER. Het doel van de NRD is het afbakenen van de onderzoekskaders. De Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), gemeente Renkum, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat Oost-Nederland wordt gevraagd een advies te geven over de NRD. Smurfit Kappa Parenco stelt het MER op, dat ter toetsing wordt voorgelegd aan de Commissie m.e.r.. De Commissie m.e.r. brengt advies uit aan GS van Gelderland. Het MER wordt te zijner tijd, samen met het ontwerpbesluit van GS, ter inzage gelegd.

 

Bijlage: NRD 

Naar boven