Verlening ontgrondingenvergunning voor Natuurontwikkeling Demen-Dieden te Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van K3Delta, namens Natuurmonumenten, een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het ontgrondingsproject Demen-Dieden. gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie Q, nummers 50, 51, 52, 191 en 192 en gemeente Ravenstein, sectie C, nummers 313, 321, 652, 852, 853, 855, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 955, 957, 960, 961, 962, 963, 964, 969, 970, 971, 972, 973, 975, 976, 977, 978 en 979.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De definitieve beschikking is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Wat houdt het project in?

De aanvraag heeft betrekking op natuurontwikkeling en rivierverruiming door kleiwinning in de uiterwaarden bij Demen en Dieden in de gemeente Oss. Ten behoeve van deze ontwikkelingen zijn ontgrondingswerkzaamheden noodzakelijk. Er zal in de uiterwaard klei worden gewonnen, waarmee een geschikte uitgangssituatie wordt gecreëerd voor de ontwikkeling van riviernatuur. Het project levert tevens een bijdrage aan hoogwaterveiligheid.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 21 oktober 2021 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw A.Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via “www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen”.

Wanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken na de publicatie van dit besluit, en wel tot en met 3 december 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u overgelegd.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA in Den Haag.

Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Als tijdig een beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-3764 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, oktober 2021

Naar boven