Goedkeuringsbesluit Dijkversterking Tiel-Waardenburg

 

 

Bekendmaking van het besluit van 13 oktober 2021 - zaaknummer 2020-014394

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat het projectplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg” en het wijzigingsplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg: Traject Molenblok te Varik” zijn goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de uitvoering van het projectplan zijn genomen.

 

Het project

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de wettelijke normen voor waterveiligheid om het achterland te kunnen beschermen tegen hoogwater. De dijk moet worden versterkt. De beheerder van de waterkering, Waterschap Rivierenland, voert de dijkversterking uit. Het waterschap heeft hiervoor een projectplan en recentelijk een wijzigingsplan op grond van de Waterwet opgesteld.

 

Gecoördineerde projectprocedure Waterwet

Op het projectplan en het wijzigingsplan is de gecoördineerde projectprocedure van de Waterwet van toepassing. Dat betekent dat het (wijzigings)plan en de belangrijkste besluiten voor de uitvoering daarvan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt worden en dat tegen deze besluiten gelijktijdig beroep kan worden ingesteld. In de Waterwet is Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor deze procedure.

 

Ontwerpbesluiten

De ontwerpbesluiten hebben tegelijkertijd ter inzage gelegen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021. In totaal zijn er 86 zienswijzen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen van het projectplan en de overige besluiten. In de Nota van Antwoord is terug te vinden om welke wijzigingen dit gaat. In de Nota van Antwoord zijn ook de wijzigingen beschreven die niet voortkomen uit zienswijzen maar nodig werden bevonden door het waterschap of de gemeente.

 

Daarnaast is de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies over het milieueffectrapport. Naar het oordeel van de Commissie heeft de provincie voldoende informatie over de milieueffecten om te besluiten over het dijkversterkingsproject.

 

De Nota van Antwoord en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage worden gelijktijdig met alle definitieve besluiten ter inzage gelegd tijdens de beroepstermijn.

 

Definitieve besluiten

Onlangs zijn de definitieve besluiten genomen en deze liggen, met de daarbij behorende onderzoeken en rapporten, ter inzage gedurende de beroepstermijn. Voor de realisatie van deze dijkversterking zijn naast het projectplan en het wijzigingsplan ook nieuwe bestemmingsplannen en een aantal hoofdvergunningen nodig. Het gaat om de volgende besluiten:

 

Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel–Waardenburg van Waterschap Rivierenland inclusief het milieueffectrapport;

 • 1.

  Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg van gemeente West Betuwe;

 • 2.

  Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Tiel-Waardenburg van gemeente Tiel;

 • 3.

  Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) van provincie Gelderland;

 • 4.

  Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) van de provincie Gelderland;

 • 5.

  Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening van gemeente West Betuwe;

 • 6.

  Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, monumenten en kappen van gemeente West Betuwe;

 • 7.

  Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van gemeente Tiel;

 • 8.

  Wijzigingsplan Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel-Waardenburg: Traject Molenblok te Varik.

 

 

Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve besluiten inzien?

Tijdens de beroepstermijn zijn bovengenoemde besluiten en begeleidende stukken online beschikbaar op de volgende website: www.coordinatiegelderland.nl

Dat betekent dat u de stukken thuis op uw computer kunt bekijken.

 

De mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien zijn mede afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat moment. Ga voor de meest actuele informatie naar de website van de instantie waar u de ontwerpbesluiten zou willen inzien.

 

De besluiten en begeleidende stukken zijn daarnaast op de volgende locaties in te zien:

 

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Actuele informatie toegankelijkheid locaties als gevolg van maatregelen Covid-19

Waterschap Rivierenland

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

De Blomboogerd 1, Tiel

Balie hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

 

Vooraf afspraak maken via tel: 0344-649090

www.waterschaprivierenland.nl

Provincie Gelderland

Huis der Provincie

Markt 11, Arnhem

Balie Huis der Provincie

www.gelderland.nl

Gemeente West Betuwe

Gemeentehuis, Van Dam van Isseltweg 4, Geldermalsen

Balie gemeentehuis

www.westbetuwe.nl

Gemeente Tiel

Gemeentehuis

Achterweg 2, Tiel

Balie gemeentehuis

www.tiel.nl

 

De bestemmingsplannen zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan van gemeente West Betuwe is digitaal in te zien onder planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1960.WBTiWa-VSG1, Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg’.

Het bestemmingsplan van gemeente Tiel is digitaal in te zien onder planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0281.BP00051-va01, Bestemmingsplan-Buitengebied Dijkversterking Tiel-Waardenburg’.

 

Meer informatie

Heeft u hulp nodig om wegwijs te worden in de besluiten of heeft u vragen na het inzien van de besluiten, dan kunt u bellen naar de omgevingstelefoon van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg: 0344-649900. Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u terecht bij de heer M.A.J. Martens van de provincie Gelderland, telefoonnummer: 026-3599999.

 

Instellen beroep

Tegen de goedkeuringsbesluiten en de overige hiervoor vermelde besluiten kan eenieder, die een zienswijze heeft ingediend, van 26 oktober 2021 tot en met 6 december 2021 beroep instellen. Verder staat beroep open voor belanghebbenden, die geen zienswijze hebben ingediend.

 

Het beroep moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

naam en adres;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan. Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

 • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

 

Raad van State

T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

 

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

Naar boven