Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 9581ander besluit van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 oktober 2021, nr. 1714336/1714341, tot wijziging van het subsidieplafond 2021 van de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Niet-productieve investeringen water’

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het subsidieplafond 2021 behorende bij het Openstellingsbesluit ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’ dient te worden gewijzigd;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

Het besluit van Gedeputeerde Staten van 8 juni 2021, nr. 1630835/1630839 tot vaststelling van een subsidieplafond 2021 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (verder: de Uitvoeringsregeling) voor het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’ wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Besluit I komt te luiden:

 

 • I.

  Gedeputeerde Staten stellen open hoofdstuk 2, paragraaf 6 niet-productieve investeringen water van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland, verder te noemen de uitvoeringsregeling, voor de periode van 26 juli 2021 tot en met 26 november 2021 17:00 uur

B

Besluit II komt te luiden:

 

 • II.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de onder I. genoemde periode ten behoeve van de maatregel de volgende deelplafonds per beheergebied vast:

  • a.

   voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier: € 2.248.000,00;

  • b.

   voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland: € 400.000,00;

  • c.

   voor het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 400.000,00.

 • De middelen genoemd onder a, b en c zijn voor 100% afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (verder: ELFPO).

C

 

Artikel 2, derde lid komt te luiden:

 

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland of het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 16 juni 2021.

Haarlem, 12 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris