Besluit van Provinciale Staten van Gelderland tot toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

Bekendmaking van het besluit van 29 september 2021 - zaaknummer 2020-002050

 

Provinciale Staten van Gelderland

 

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2021;

 

Gelet op artikel 3.33, eerste lid, onder b, en derde lid van de Wet ruimtelijke ordening;

 

Besluiten

 

 • 1.

  De voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan, als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, voor het toekomstbestendig inpassen van de papier- en kartonfabriek op het perceel van Folding Boxboard Eerbeek B.V., of diens rechtsopvolger(s), aan de Coldenhovenseweg 12 en de daarmee samenhangende verkeersontsluiting in Eerbeek, te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de daarmee samenhangende navolgende op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, zo nodig in een of meerdere clusters:

 • a.

  besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  besluiten op grond van de Wet natuurbescherming;

 • c.

  besluiten op grond van de Wet milieubeheer;

 • d.

  besluiten op grond van de Waterwet;

 • e.

  besluiten tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting alsmede eventuele overige besluiten op grond van de Wet geluidhinder.

 

 • 2.

  De onder 1. bedoelde coördinatie eveneens van toepassing te laten zijn op overige, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover deze nodig zijn.

 

 • 3.

  Dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.33, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening de onder 1., sub e, bedoelde besluiten, op aanvraag of ambtshalve, nemen met uitsluiting van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen als het voor de verwezenlijking van dit project in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan.

 

 • 4.

  Dit besluit met toepassing van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht te publiceren in het Provinciaal Blad.

 

Tegen dit besluit staat krachtens artikel 8:5, eerste lid, juncto artikel 1 van Bijlage 2 van de

Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

 

Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

Sjak Arts

Afdelingsmanager Uitvoering Werken

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

 

Naar boven