Provincie Overijssel - Vaststelling en terinzagelegging ontwerp-addenda voor vijf Natura 2000-beheerplannen

Op 5 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een ontwerp-addendum (bijlage) vastgesteld. Het betreft de beheerplannen die voor de volgende vijf Natura 2000-gebieden zijn opgesteld:

 • 1.

  Aamsveen

 • 2.

  Landgoederen Oldenzaal

 • 3.

  Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

 • 4.

  Vecht en Beneden-Reggegebied

 • 5.

  Buurserzand en Haaksbergerveen

Bij het addendum van Landgoederen Oldenzaal is een ‘Rapportage Onderzoek Bossen Landgoederen Oldenzaal’ opgenomen. In deze rapportage zijn ook 2 landgoederen in het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen (deelgebied Buurserzand) opgenomen.

Aanleiding

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in de vijf eerder genoemden gebieden. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan de beheerplannen. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan de bestaande vijf beheerplannen toe te voegen.

De extra maatregelen die moeten worden uitgevoerd vinden plaats binnen de bestaande natuurgebieden en hebben geen extra gevolgen voor de directe omgeving.

Ter inzage legging

De vijf ontwerp-addenda liggen ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2021. De documenten zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) in te zien op het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Zienswijze

In deze periode van de terinzagelegging mag iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp-addenda.

Het indienen van een zienswijze kan:

- Digitaal:

Via een mail naar inspraaknatura2000@overijssel.nl onder vermelding van “ontwerp-addendum + de naam van het betreffende Natura 2000-gebied”

- Schriftelijk:

Via een brief aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. de heer Cees Ortelee

O.v.v. “ontwerp-addendum + de naam van het betreffende Natura 2000- gebied”

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

 

- Mondeling:

Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15

Vervolg

De eventuele zienswijzen op de ontwerp addenda worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord, en indien nodig verwerkt in de definitieve addenda. Deze addenda worden naar verwachting begin 2022 door ons vastgesteld. Vervolgens worden de addenda en de Nota van Antwoord gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tijdens deze periode tegen de addenda in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer weten?

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Naar boven