Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 9460andere beschikkingBeschikking Wet natuurbescherming, oevers en kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor:

I het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rivierrombout;

II het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout;

III het onder zich hebben en vervoeren van de rivierrombout

i.v.m. het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht.

Bezwaar

De beschikking is op 12 oktober 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 23 november 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00615778. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.