Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 9459andere beschikkingOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Zilkerduinweg 105 te De Zilk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen voor het bouwen van 16 koopwoningen, 18 appartementen, een buurtsupermarkt, buurt- en dorpscentrum en een gezondheidscentrum met 5 behandelkamers. De locatie betreft Zilkerduinweg 105, 2191 AN te De Zilk.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01008158, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Noordwijk.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.