Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 9458andere beschikkingOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Einsteinstraat 3 te 's-Gravenzande

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om de aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet te verlenen, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft een uitbreiding van de productiecapaciteit. De locatie betreft Einsteinstraat 3, 2691 GV te 's-Gravenzande.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00587001, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Westland.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.