Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 9453andere beschikkingOntwerpbeschikking Waterwet, Meijendel te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om de op 27 april 2010, kenmerk PZH-2010-170457216, verleende vergunning voor wat betreft ondiepe winningen te wijzigen. De locatie betreft deelgebied 24 in het waterwingebied Meijendel te Den Haag.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00554807, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.