Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 8 oktober 2021, kenmerk 58536, houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant.

 

De Staten der provincie Zeeland,

 • gelezen het voorstel van het Presidium van 12 juli 2021.

Besluiten:

 

 

 • I.

  Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen;

 • II.

  Bestaande uit de volgende leden van Provinciale Staten:

  • C.W. Bierens;

  • E.E.P.M Heerschop;

  • G.W.A. Temmink;

  • A.G.M. Veraart;

  • J.H. Verburg.

 • III.

  Een medewerker van de Statengriffie of diens vervanger voornoemde bestuurscommissie adviseert en tevens fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie;

 • IV.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven om namens Provinciale Staten het Programma van eisen en de selectie- en gunningscriteria vast te stellen ten aanzien van de aanbesteding van de accountantsdiensten;

 • V.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven een accountant te selecteren en het gunningsvoorstel voor te leggen aan Provinciale Staten;

 • VI.

  Dat deze commissie in beslotenheid vergadert;

 • VII.

  Provinciale Staten hebben inzage in de stukken waaromtrent door de bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Zeeland van 8 oktober 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier

Naar boven