Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 9425ander besluit van algemene strekkingBesluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 8 oktober 2021, kenmerk 58536, houdende instellingsbesluit Bestuurscommissie aanbesteding accountant.

 

De Staten der provincie Zeeland,

 • gelezen het voorstel van het Presidium van 12 juli 2021.

Besluiten:

 

 

 • I.

  Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen;

 • II.

  Bestaande uit de volgende leden van Provinciale Staten:

  • C.W. Bierens;

  • E.E.P.M Heerschop;

  • G.W.A. Temmink;

  • A.G.M. Veraart;

  • J.H. Verburg.

 • III.

  Een medewerker van de Statengriffie of diens vervanger voornoemde bestuurscommissie adviseert en tevens fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie;

 • IV.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven om namens Provinciale Staten het Programma van eisen en de selectie- en gunningscriteria vast te stellen ten aanzien van de aanbesteding van de accountantsdiensten;

 • V.

  Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven een accountant te selecteren en het gunningsvoorstel voor te leggen aan Provinciale Staten;

 • VI.

  Dat deze commissie in beslotenheid vergadert;

 • VII.

  Provinciale Staten hebben inzage in de stukken waaromtrent door de bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Zeeland van 8 oktober 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier