Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 9422andere vergunningAfvalzorg Deponie B.V., Stortplaats Wieringermeer, concept ontheffing BSSA

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een concept besluit ter inzage heeft gelegd in het kader van haar voornemen, ontheffing te verlenen ingevolge artikel 6 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) van het verbod genoemd in artikel 1 Bssa om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare afvalstoffen te storten binnen de inrichting.

De concept-ontheffing betreft het voornemen tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van Stortplaats Wieringermeer, Koggenrandweg 1 te Middenmeer, voor de periode tot en met 31 december 2021, voor het storten van 12 ton met Chroom-VI verontreinigd straalgrit afkomstig van Van der Ende Industrie BV te Barendrecht, met Euralcode 12 01 17 en vallend onder categorie 32 uit artikel 1 van het Bssa. Aanvrager: Afvalzorg Deponie B.V. Zaaknummer: 10629130 Inzage De concept-ontheffing ligt met ingang van de dag na publicatie gedurende twee weken digitaal ter inzage.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een belanghebbende zienswijzen over het concept besluit inzake de ontheffing naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Tegen de uiteindelijke beschikking kan bezwaar worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.