Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 9363andere beschikkingOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Merseyweg 10 te Botlek Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het vestigen van een nieuwe MXDA-fabriek. De locatie betreft Merseyweg 10, 3197 KG te Botlek Rotterdam.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01005913, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.