Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 9292ander besluit van algemene strekkingWijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. en artikel 13 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 5 oktober 2021 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Voor de Nadere Subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021 - 2022 wordt voor de looptijd van de regeling het subsidieplafond vastgesteld op € 46.711,00.

 • 2.

  Het besluit ‘Subsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Subsidieplafonds voor de looptijd van de regeling’ het subsidieplafond van de Nadere Subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021 - 2022 toegevoegd:

   

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  Einde looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  CULT

  SUB

  Nadere Subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021 - 2022

  28 februari 2022

  € 46.711,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 5 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA