Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 9279ander besluit van algemene strekkingIntrekkingsbesluit Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 5 oktober 2021 hebben vastgesteld:

 

Intrekkingsbesluit Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022

Artikel I Intrekking Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022 (PB. 2 maart 2020, nr. 1101 en gewijzigd bij PB. 27 mei 2020, nr. 3211)

In afwijking van het gestelde in artikel 13, tweede lid, van de Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022 vervallen deze nadere subsidieregels met ingang van de dag na de dag van de publicatie van dit intrekkingsbesluit in het Provinciaal Blad.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 5 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. J.W. Remkes

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA