Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 9151andere beschikkingBodemsanering; evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 29 mei 2021 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van gemeente Meppel.

Het betreft de locatie Gasfabriek ‘t Vledder te Meppel, gemeente Meppel.

Van 2006 tot 2021 is een bodemsanering uitgevoerd. De sanering van de grond is in 2007 afgerond. Daaropvolgend is de grondwatersanering gestart. Dit besluit heeft betrekking op de grondwatersanering.

Op 4 april 2006 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was voor het grondwater het bereiken van een stabiele eindsituatie met een grote restverontreiniging.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat dat deze doelstelling is bereikt.

Belanghebbenden hebben tot en met 27 oktober 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 13 oktober 2021 tot en met 27 oktober 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.