Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024, zoals vastgesteld bij hun besluit van 15 december 2020, kenmerk 5.10/2020002571, Provinciaal Blad 9564 van 2020, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

 

Artikel 9, aanhef en onder a komt te luiden:

 

Artikel 9, aanhef en onder a

 

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op:

a. € 64.000,-- voor de periode, genoemd in artikel 8, onder a

 

Artikel II

 

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10

 

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 

  • a.

    ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.662,—, met uitzondering van de periode, genoemd in artikel 8, onder a, waarvoor het maximum € 24.999,-- bedraagt;

  • b.

    ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.662,— met uitzondering van de periode, genoemd in artikel 8, onder a waarvoor het maximum € 24.999,-- bedraagt.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 5 oktober 2021

Kenmerk 5.6/2021001767

 

 

Uitgegeven: 7 oktober 2021

 

 

Naar boven