Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 9065andere vergunningTerinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering – Burgemeester Jansstraat 37 7925 PV Linde

Gedeputeerde Staten van Drenthe leggen een ontwerpbesluit ter inzage omdat zij voornemens zijn om een vergunning, op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming, te weigeren (omdat deze niet nodig is) voor:

het in werking hebben en wijzigen van een vleeskuikenbedrijf, Burgemeester Jansstraat 37, 7925 PV Linde.

U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken na publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na publicatiedatum schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen of u kunt de ondertekende brief digitaal versturen naar vth@drenthe.nl. Als u binnen de gestelde termijn mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij vth@drenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.