Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022

Gedeputeerde staten van Fryslân, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

 

overwegende dat:

 • -

  het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderling afspraken hebben gemaakt over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, het takenpakket dat deze diensten in ieder geval moeten gaan uitvoeren en de kwaliteitsnormering van vergun-ningverlening en handhaving;

 • -

  de deelnemers op 30 juni 2011 een overeenkomst hebben ondertekend, waarin de intentie is uitgesproken om te komen tot de oprichting van een regionale uitvoeringsdienst;

 • -

  Ter uitvoering van die intentie de omgevingsdienst FUMO vergunningverlenende, toezichthou-dende en handhavingstaken gaat uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving;;

 • -

  De regeling thans wordt aangepast onder meer op gewijzigde regelgeving zoals de inwerking-treding van de Omgevingswet.

gelet op:

 • -

  de artikelen 8, lid 1, 73 en 74 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en

 • -

  de toestemming van provinciale staten van Fryslân, de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân;

BESLUITEN:

 

de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de regeling: de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjou-wing;

  • b.

   het openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

  • c.

   de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • d.

   deelnemers: het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, de colleges van burge-meester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;

  • e.

   de raden: de gemeenteraden van de aan de regeling deelnemende gemeenten;

  • f.

   Provinciale Staten: Provinciale Staten van Fryslân.

 • 2.

  Waar de wet of de regeling bepalingen van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing zijn, wordt voor Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning gelezen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een omgevingsdienst als bedoeld in artikel 18.21 van de Omgevingswet. De omge-vingsdienst is een openbaar lichaam ingesteld op grond van 8, lid 1, juncto artikel 74 lid 1 van de wet. De omgevingsdienst is genaamd de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, hierna te noemen: FUMO.

 • 2.

  De FUMO is gevestigd te Grou.

Artikel 3 Te behartigen belangen

De FUMO is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van de deelnemers van een doelmatige en doeltreffende uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 4 bedoelde wetten, zoals bedoeld in artikel 18.21, lid 1, Omgevingswet, binnen het werkgebied, zoals bedoeld in artikel 18.21, lid 3, Omgevingswet, van de veiligheidsregio Fryslân.

Artikel 4 Taken

 • 1.

  Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft het openbaar lichaam de volgende taken:

  • a.

   basistakenpakket: de taken bedoeld in artikel 18.22 Omgevingswet jo 13.22 Omgevings-besluit. Tot de basistaken behoren ook de daarmee samenhangende, adviserende en ondersteunende werkzaamheden;

  • b.

   aanvullend takenpakket (facultatief): andere taken op het terrein van de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.2 van de Omgevingswet, dan zijn opgenomen in het basistakenpakket, voor zover die op grond van een daartoe strekkend besluit van een deelnemer aan FUMO zijn opgedragen, waaronder begrepen uitvoerende, voorbereidende, adviserende en andere ondersteunende werkzaamheden, de uitvoering van de Wob, adviseren en ontwikkelen van strategische en operationele vraagstukken ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden die verband houden met de aan FUMO opge-dragen taken en het voeren van en adviseren over bestuurs- en civielrechtelijke procedu-res daarover.

  • c.

   collectieve taken: niet aan een individuele deelnemer toe te rekenen andere taken dan bedoeld in onderdeel a en b die FUMO uitvoert in opdracht en ten behoeve van het col-lectief van de gezamenlijke deelnemers, waaronder in elk geval het in stand houden van een milieualarmnummer , zoals jaarlijks in de begroting beschreven.

  • d.

   incidentele taken: andere taken dan bedoeld in onderdeel a en b, die op grond van een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst met een deelnemer incidenteel door FUMO worden uitgevoerd.

 • 2.

  De FUMO kan ten behoeve van andere overheden en overheidsgerelateerde instellingen dien-sten op het terrein van de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving in de zin van artikel 1.2 Omgevingswet verrichten, indien daarom wordt verzocht en het dagelijks bestuur daarin bewil-ligt. Het dagelijks bestuur kan hiervoor nadere regels vaststellen. Het bepaalde in artikel 21, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De taken als bedoeld in het eerste en tweede lid worden uitgevoerd met inachtneming van de regels als bedoeld in artikel 18.23 lid 1 Omgevingswet, alsmede de voor die taken geldende beleidskaders, beleidsregels en overige instructies.

Hoofdstuk 2 Inrichting en samenstelling van het bestuur

Afdeling 1 Het bestuur

Artikel 5 Het bestuur

 • 1.

  Het bestuur van de FUMO bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

 • 2.

  Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de FUMO.

   

Afdeling 2 Het algemeen bestuur

Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur

 • 1.

  Gedeputeerden staten wijzen uit hun midden twee leden aan van het algemeen bestuur. De ove-rige deelnemers wijzen elk uit hun midden één lid aan van het algemeen bestuur. Behoudens de eerste aanwijzing vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van de deelnemers in nieuwe samenstelling.

 • 2.

  De deelnemers wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt com-missaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder of lid van het dage-lijks bestuur van Wetterskip Fryslân te zijn.

 • 4.

  De zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan die van de bestuursorga-nen die hen hebben aangewezen.

 • 5.

  Indien in het algemeen bestuur een vacature ontstaat wijst de betreffende deelnemer zo spoe-dig mogelijk een nieuw lid aan.

Artikel 7 Incompatibiliteiten algemeen bestuur

Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van de wet is het lidmaatschap van het algemeen bestuur onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één van de deel-nemers dan wel door of vanwege het bestuur van de FUMO in dienst genomen of daaraan onderge-schikt.

Artikel 8 Werkwijze algemeen bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voor-zitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste een vijfde van het aantal leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Indien de voorzitter dan wel een vijfde gedeelte van de aanwezige leden het nodig oordeelt, dient het algemeen bestuur te be-sluiten of zal worden vergaderd met gesloten deuren.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werk-zaamheden vast.

 • 4.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 5.

  Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 23, tweede lid, van de wet bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

 • 6.

  De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 7.

  Indien ingevolge het zesde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vier-entwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 8.

  Op de vergadering, bedoeld in het zevende lid, is het zesde lid niet van toepassing. Het alge-meen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het zesde lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blij-kens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 9 Besluitvorming algemeen bestuur

 • 1.

  Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht. De stemverhouding vloeit rechtstreeks voort uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers, waarbij het aantal stemmen per deelnemer wordt bepaald door de bijdrage, gebaseerd op het takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste lid, te delen door 150.000 en het alsdan verkregen aantal stemmen af te ronden naar boven op hele stemmen.

 • 2.

  De beide door gedeputeerde staten aangewezen leden delen het aantal stemmen dat toekomt aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  Een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. Arti-kel 29, tweede lid, van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen, die tot stand wordt gebracht door ten minste zes deel-nemers.

 • 5.

  Een lid neemt niet deel aan de stemming over:

  • a.

   een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

  • b.

   de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij behoort.

   

Afdeling 3 Het dagelijks bestuur

Artikel 10 Samenstelling dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen als volgt:

  • a.

   een van de twee door gedeputeerde staten aangewezen leden van het algemeen bestuur;

  • b.

   drie door de colleges van burgemeester en wethouders aangewezen leden van het alge-meen bestuur en

  • c.

   het door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aangewezen lid van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het alge-meen bestuur in nieuwe samenstelling.

 • 3.

  Een lid van het dagelijks bestuur treedt af, zodra men ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.

 • 4.

  Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

 • 5.

  Indien tussentijds een vacature ontstaat in het dagelijks bestuur, wijst het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

Artikel 11 Werkwijze en besluitvorming dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één van de leden dit nodig acht.

 • 2.

  In de vergadering van het dagelijks bestuur heeft ieder lid één stem. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 3.

  In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 4.

  Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, een nieuwe vergadering.

 • 5.

  Op de vergadering, bedoeld in het vierde lid, is het derde lid niet van toepassing. Het dagelijks bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting heb-bende leden tegenwoordig is.

 • 6.

  Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voor-drachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 7.

  Het dagelijks bestuur kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.

   

Afdeling 4 De voorzitter

Artikel 12 De voorzitter

 • 1.

  Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De voorzitter wordt vervangen door een lid van het dagelijks bestuur, dat daartoe door het da-gelijks bestuur wordt aangewezen.

   

Afdeling 5 Commissies

Artikel 13 Adviescommissies

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan commissies van advies instellen. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling.

 • 2.

  De instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur of de voorzitter en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter.

 • 3.

  Andere commissies van advies aan het dagelijks bestuur of de voorzitter worden door het da-gelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.

Artikel 14 Bestuurscommissies

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan bestuurscommissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling.

 • 2.

  Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een bestuurscommissie dan nadat provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân van dit voor-nemen op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

   

Afdeling 6 De secretaris/directeur

Artikel 15 De secretaris/directeur

 • 1.

  De secretaris/directeur is belast met de dagelijkse leiding van de FUMO.

 • 2.

  De secretaris/directeur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulp-zaam bij de vervulling van hun taak.

 • 3.

  De secretaris/directeur is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks be-stuur aanwezig.

 • 4.

  De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de se-cretaris/directeur mede ondertekend.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris/directeur.

Artikel 16 Directiestatuut

Het dagelijks bestuur kan een directiestatuut vaststellen met betrekking tot de taken en bevoegdhe-den van de directeur. Dit statuut wordt ter kennis van het algemeen bestuur gebracht.

 

Afdeling 7 Personeel

Artikel 17 Personeel

Het dagelijks bestuur bepaalt onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten worden aangegaan en welke CAO op het personeel van de FUMO van toepassing is.

Hoofdstuk 3 Taken en bevoegdheden van het bestuur

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 18 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan het bestuur van de FUMO worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de deel-nemers, ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken, aan het bestuur van de FUMO man-daat verlenen om in naam van de respectieve bestuursorganen besluiten te nemen, volmacht verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 3.

  Tenzij anders is bepaald kan het bestuur van de FUMO ten aanzien van de in mandaat, vol-macht en machtiging opgedragen taken en bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen.

 • 4.

  Besluiten als bedoeld in het tweede en derde lid worden, onder de zorg van de secretaris/ di-recteur, opgenomen in het Register mandaat, volmacht en machtiging FUMO. Het register is openbaar.

   

Afdeling 2 Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur

Artikel 19 Taken en bevoegdheden algemeen bestuur

 • 1.

  Alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling, aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur. Tot de taken en bevoegdheden behoren in elk geval:

  • a.

   het vaststellen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in de kosten van de regeling;

  • c.

   het vaststellen van de jaarstukken.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van de FUMO te brengen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet. Het algemeen be-stuur kan beperkingen stellen aan de uitoefening van de overgedragen bevoegdheid.

   

Afdeling 3 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 20 Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur

Tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren in elk geval:

 • a.

  het dagelijks bestuur van de FUMO te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;

 • b.

  beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

 • c.

  regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de FUMO;

 • d.

  ambtenaren in dienst te nemen , te schorsen en te ontslaan;

 • e.

  tot overige privaatrechtelijke rechtshandelingen van de FUMO te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 19, tweede lid;

 • f.

  te besluiten namens de FUMO, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbe-reiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

 • g.

  het nemen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, van alle conservatoi-re maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

 • h.

  het uitvoeren van opgedragen taken als bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid;

 • i.

  het beheer van de financiële administratie;

 • j.

  de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • k.

  het stimuleren en coördineren van overleg tussen de deelnemers;

 • l.

  het behartigen van de belangen van de FUMO bij andere overheden, instellingen, diensten of personen.

Artikel 21 Dienstverleningsovereenkomst

 • 1.

  Ter uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden tussen de FUMO als opdrachtnemer en de deelnemer als opdrachtgever één of meerdere dienstverleningsovereen-komsten gesloten, op basis van een door het dagelijks bestuur vastgesteld model.

 • 2.

  De dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en c, genoemde taken wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst is uitsluitend mogelijk ter gelegenheid van de uittreding van een deelnemer op grond van artikel 34.

 • 3.

  De looptijd van een dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de in artikel 4, eerste lid, onderdeel b genoemde taken bedraagt, behoudens uittreding zoals bedoeld in artikel 34, vijf ja-ren. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst is, behoudens bij uittreding, slechts mo-gelijk tegen het einde van die termijn.

 • 4.

  De overeenkomsten bedoeld in het derde lid worden na ommekomst van de in dat artikel be-doelde termijn voor onbepaalde tijd voortgezet. Opzegging is mogelijk per 1 januari van enig kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.

 • 5.

  De deelnemer die de overeenkomst bedoeld in het derde lid opzegt, verplicht zich het perso-neel dat is belast met de uitvoering van deze taken, over te nemen. Het algemeen bestuur stelt de omvang van het toe te wijzen personeel vast op basis van de begroting over het jaar voor-afgaande aan het jaar waarop de opzegging betrekking heeft.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid stelt het algemeen bestuur vast welke nadelige fi-nanciële consequenties het gevolg zijn van de opzegging bedoeld in het vijfde lid. De opzeg-gende deelnemer is gehouden die nadelige financiële consequenties aan FUMO te vergoeden.

 • 7.

  Dienstverleningsovereenkomsten bedoeld in het tweede en derde lid houden geen afspraken in omtrent een vergoeding voor die diensten die afwijkt van artikel 30 van de regeling. Dienstver-leningsovereenkomsten met betrekking tot de taken bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d, en 4, lid 2, behelzen in elk geval afspraken omtrent de te betalen vergoeding voor die diensten. Die laatstbedoelde vergoeding dekt tenminste de reële kostprijs van die diensten.

   

Afdeling 4 Taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 22 Taken en bevoegdheden van de voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt de FUMO in en buiten rechte. De voorzitter kan deze bevoegd-heid opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

Hoofdstuk 4 Inlichtingen en verantwoording

Artikel 23 Informatievoorziening door het algemeen en dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur, dan wel het algemeen bestuur, informeert de deelnemers tijdig over de voorbereiding van besluiten met ingrijpende gevolgen voor hen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân alle inlichtingen die door één of meer le-den van die bestuursorganen worden verlangd.

 • 3.

  Het reglement van orde van de betreffende deelnemer regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in het eerste lid bepaalde.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers door middel van minimaal twee rapportages per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de FU-MO.

Artikel 24 Inlichtingen en verantwoording door leden van het algemeen bestuur

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de deelnemer die dit lid heeft aangewezen, alle inlichtingen die door één of meer leden daarvan wordt verlangd op de binnen de betreffende provincie, gemeente of het Wetterskip gebruikelijke wijze.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de deelnemer die dit lid heeft aangewezen, ter ver-antwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de binnen de betreffende provincie, gemeente of het Wetterskip gebruikelijke wijze.

 • 3.

  Een deelnemer kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de deelnemer niet meer bezit.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het verstrekken van inlichtingen aan één of meer leden van, respectievelijk het afleggen van verantwoording aan, provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

 • 5.

  Bij het verstrekken van inlichtingen of het afleggen van verantwoording verschaft een lid van het algemeen bestuur over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet, geheimhouding is opgelegd slechts informatie, indien krachtens het bepaalde voor het orgaan dat het lid heeft aangewezen geheimhouding is opgelegd. Laatstbedoelde geheimhouding kan eerst worden opgeheven, nadat door het algemeen bestuur tot opheffing van de geheimhouding is besloten.

Artikel 25 Informatie en verantwoording binnen het bestuur van de FUMO

 • 1.

  Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verant-woording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoor-deling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.

Artikel 26 Bericht en raad

 • 1.

  Over al hetgeen de FUMO betreft dient het dagelijks bestuur Onze Ministers desgevraagd van bericht en raad.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur doet mededeling van het verzoek en de inhoud daarvan aan de deelne-mers.

Hoofdstuk 5 Financiën en beheer

Artikel 27 Financiële en beleidsmatige kaders

Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden, provinciale staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Artikel 28 Begroting

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen be-stuur wordt aangeboden, toe aan provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. De ontwerpbegroting wordt opgesteld aan de hand van de uitgangspunten en methodiek beschreven in het Sturings- en financieringsmodel FUMO, die is vastgesteld door het algemeen bestuur.

 • 2.

  De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 3.

  Provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast, uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting toe aan provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minis-ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 7.

  Het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, voor zover de wijziging van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers.

Artikel 29 Jaarstukken

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarstukken betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 30 Kostenverdeling en bijdrage

 • 1.

  De geldmiddelen van de FUMO worden gevormd door:

  • a.

   de financiële bijdragen van de deelnemers en

  • b.

   overige inkomsten.

 • 2.

  Iedere deelnemer betaalt jaarlijks een financiële bijdrage.

 • 3.

  De financiële bijdrage van een deelnemer wordt, door het algemeen bestuur, bij de jaarreke-ning, vastgesteld en is de som van de navolgende onderdelen:

  • -

   het product van het aantal in het betreffende jaar aan basistaken taken voor de betreffen-de deelnemer bestede uren en het vastgestelde uurtarief.

  • -

   Het product van het aantal in het betreffende jaar aan aanvullende taken voor de betref-fende deelnemer bestede uren in de betreffende categorie en het voor die categorie vast-gestelde uurtarief.

  • -

   het product van het aandeel van een deelnemer in de werkelijk aan de collectieve taken bestede uren en het uurtarief. Dat bedoelde aandeel wordt bepaald door het quotiënt van het aantal werkelijk bestede uren voor een deelnemer en het totaal aantal werkelijk bestede uren.

  • -

   een in de begroting vastgestelde vaste bijdrage voor de werkzaamheden op het gebied van de coördinatie van en uitvoering door BOA’s.

 • Voor de toepassing van dit artikellid blijven de uren besteed aan taken bedoeld in artikel 4 lid 2 buiten beschouwing.

 • 4.

  Het uurtarief wordt, door het algemeen bestuur, bij de begroting, vastgesteld op het quotiënt van het totaal aan begrote kosten van de FUMO en het totaal aantal begrote uren voor alle deelnemers. Het totaal aan begrote kosten wordt, voor de toepassing van dit artikellid, naar beneden bijgesteld met de begrote kosten gemoeid met de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikelen 4, lid 1, onder d, en artikel 4 lid 2, de begrote kosten verband houdend met de coördinatie van en uitvoering door BOA’s en de begrote overige inkomsten. Het totaal aantal uren per deelnemer en het totaal aantal begrote uren worden, ten behoeve van de toe-passing van dit lid, verminderd met de uren die zijn begroot voor taken bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d. Het algemeen bestuur kan het uurtarief voor de aanvullende taken differentiëren naar rato van de afwijkende kosten van de daarbij te onderscheiden categorieën, mits het ge-wogen gemiddelde van de gedifferentieerde uurtarieven binnen die categorie niet afwijkt van het uurtarief berekenend op grond van de voorgaande volzinnen van dit lid.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan, laatstelijk bij de vaststelling van de begroting, besluiten af te wijken van de in lid 3 bedoelde berekeningsmethode, door, naast de in lid 3 bedoelde onderdelen, te-vens een vast bedrag per deelnemer onderdeel te laten zijn van de financiële bijdrage. De hoogte van het vaste bedrag per deelnemer wordt bij de begroting door het algemeen bestuur vastgesteld en is gerelateerd aan het aandeel begrote uren voor een deelnemer in het totaal aan begrote uren. Wanneer een vast bedrag wordt gehanteerd als onderdeel van de financiële bij-drage wordt, voor de berekening van het uurtarief, het totaal aan begrote kosten voor de FU-MO, in aanvulling op de bijstellingen uit het vierde lid, tevens verminderd met het totale in de begroting opgenomen bedrag van de vaste bijdragen.

 • 6.

  Een batig rekeningsaldo wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de FUMO. Het weerstandsvermogen bedraagt ten hoogste 10% van de inkomsten in de begroting waarop het rekeningsaldo betrekking heeft. Voor zover het batig saldo van enig jaar leidt tot een weer-standsvermogen van meer dan 10% van de inkomsten in de begroting waarop het rekeningsal-do betrekking heeft, wordt het meerdere uitgekeerd naar rato van de in het derde lid genoemde bijdrage.

 • 7.

  Een nadelig rekeningsaldo in enig jaar, voor zover dit niet geheel of gedeeltelijk ten laste van het weerstandsvermogen kan worden gebracht, wordt gedragen door de deelnemers, naar rato van de bij de jaarrekening voor dat jaar vastgestelde financiële bijdrage.

 • 8.

  De deelnemers dragen er, naar rato van de financiële bijdrage van de betreffende deelnemer , zorg voor dat de FUMO te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplich-tingen jegens derden te voldoen.

 • 9.

  In het in artikel 21 bedoelde model wordt een regeling opgenomen ten aanzien van de bevoor-schotting, het moment van afrekening en de verrekeningsmogelijkheden ten aanzien van de fi-nanciële bijdrage van een deelnemer.

Artikel 31 De administratie en de controle

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, als-mede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De verordening waarborgt dat de rechtmatig-heid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

 • 3.

  Het algemeen bestuur wijst een accountant aan als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het daarbij uitbrengen van een verslag van de bevindingen. Artikel 217, derde tot en met vijfde lid, van de Provinciewet is van overeenkomstige toepas-sing.

Artikel 32 Tegemoetkoming in de kosten en vergoeding van werkzaamheden

 • 1.

  De leden van het bestuur alsmede de leden van een bestuurscommissie kunnen een tegemoet-koming in de kosten en, voor zover zij niet de functie van commissaris van de Koning, burge-meester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder of lid van het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân vervullen, een vergoeding voor hun werkzaamheden, een tegemoetkoming of vergoe-ding van bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen ontvangen. De tegemoetkoming en vergoeding wordt, met inachtneming van het in de wet bepaalde, door het algemeen bestuur vastgesteld.

 • 2.

  De leden van commissies van advies die geen commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, raadslid, lid van provinciale staten of lid van het algemene bestuur van Wetterskip Fryslân zijn, kunnen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie ontvangen. De vergoeding wordt, met inachtneming van het in de wet bepaalde, door het algemeen bestuur vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 33 Toetreding

 • 1.

  Het daartoe bevoegde orgaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon kan een verzoek tot toetreding richten aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Toetreding vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van ten minste tweederde van de deelnemers.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt de datum van toetreding vast.

 • 4.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding. Daarbij kunnen voorwaar-den worden gesteld.

Artikel 34 Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan besluiten uit de regeling te treden.

 • 2.

  Een besluit tot uittreding wordt bij aangetekende kennisgeving gericht aan het algemeen be-stuur.

 • 3.

  Uittreding is mogelijk met ingang van 1 januari van enig kalenderjaar, met dien verstande dat ten minste een opzegtermijn van één jaar in acht wordt genomen, te rekenen vanaf de datum waarop het uittredingsbesluit aan het algemeen bestuur ter kennis is gebracht.

 • 4.

  Na ontvangst van de in het derde lid vermelde kennisgeving wordt een in overleg met de uittre-dende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct en indirect samenhangen met de uittreding. De kosten van het plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer. Het plan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.

 • 5.

  De uittredende deelnemer verplicht zich het personeel dat is belast met de uitvoering van de door deze deelnemer opgedragen taken over te nemen of, indien dit niet mogelijk is, daarvoor een schadeloosstelling te betalen. Het algemeen bestuur stelt de omvang van het toe te wijzen personeel of de hoogte van die schadeloosstelling vast op basis van de begroting over het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de uittreding betrekking heeft en kan daarbij een nader te bepalen overbruggingsperiode vaststellen. Het algemeen bestuur stelt daarnaast ook een vergoeding vast ten aanzien van de overige nadelige financiële gevolgen van de uittreding. De uittredende de deelnemer is gehouden de in dit lid bedoelde schadeloosstelling en vergoeding uiterlijk ter gelegenheid van diens uittreding te voldoen.

 • 6.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding.

 • 7.

  De FUMO en de uittredende deelnemer spannen zich in om de nadelige financiële gevolgen van de uittreding, bedoeld in het vijfde lid, zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 35 Wijziging

 • 1.

  Het algemeen bestuur en de deelnemers kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.

 • 2.

  De regeling kan worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van ten minste twee derde van de deelnemers, onder gelijktijdige toestemming van provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

 • 3.

  De artikelen 3, 4, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 34, 35 en 36 van deze regeling kunnen alleen worden gewijzigd indien alle deelnemers daarmee instemmen.

Artikel 36 Opheffing

 • 1.

  De regeling kan worden opgeheven bij gelijkluidend besluit van ten minste twee derde van de deelnemers.

 • 2.

  Ingeval van opheffing stelt het algemeen bestuur, de deelnemers gehoord, een liquida-tieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen.

 • 3.

  Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

Hoofdstuk 7 Archiefbescheiden

Artikel 37 Archief

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de organen ingesteld bij de regeling overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen regeling, die aan gede-puteerde staten wordt meegedeeld.

 • 2.

  Namens gedeputeerde staten oefent de provinciearchivaris het toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden.

 • 3.

  De secretaris/directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze ar-chiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 4.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen ar-chiefbescheiden wordt aangewezen de provinciale archiefbewaarplaats, gevestigd aan de Bo-terhoek 1, 8911 DH te Leeuwarden (Tresoar).

 • 5.

  Ingeval van organisatiewijziging als bedoeld in artikel 4 van de Archiefwet 1995 draagt het da-gelijks bestuur zorg voor het treffen van een voorziening voor het beheer van de betrokken ar-chiefbescheiden, welke tenminste inhoudt aanwijzing van degene die belast is met het beheer.

Hoofdstuk 8 Geschillenregeling

Artikel 38 Geschillenregeling

 • 1.

  Eventuele geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. De deelne-mers verplichten zich tot het uiterste daartoe in te spannen.

 • 2.

  Een geschil bestaat indien een of meer deelnemers zulks schriftelijk aan de andere partijen meedeelt, onder aanduiding van het geschil.

 • 3.

  Bij de mededeling als genoemd in het tweede lid zal (zullen) de desbetreffende partij(en) tevens haar (hun) zienswijze over het geschil en een voorstel voor een mogelijke oplossing(srichting) vermelden.

 • 4.

  Indien een geschil niet in der minne blijkt te kunnen worden opgelost zal dit, alvorens het ge-schil kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, voor een niet bindend advies worden voorgelegd aan een commissie van drie personen die zal bestaan uit één persoon aangewezen door gedeputeerde staten, één persoon aangewezen door een door de meerderheid van de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen persoon en één persoon aangewezen door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, waarbij als voorwaarde geldt dat de aangewezen personen geen deel uitmaken van het algemeen bestuur en niet direct of in-direct werkzaam zijn voor de FUMO.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 39 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2022”.

 • 2.

  Gedeputeerde staten dragen zorg voor de bekendmaking van besluiten tot het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling.

 • 3.

  Een besluit tot het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, tenzij het besluit de datum van inwerkingtreding regelt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt besluiten tot het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling aan de algemene en dagelijkse besturen van deelnemers.

 

Naar boven