Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8603omgevingsvergunningProvincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting UHPE, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: (deel)revisievergunning UHPE installatie

Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting UHPE, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum besluit: 23 september 2021

Zaaknummer: 2021-201126

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 september 2021 t/m 10 november 2021:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 30 september 2021 t/m 10 november 2021 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12