Wijziging Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 14 en artikel 51, vierde lid van de Landbouwvrijstellingsverordening en artikel 2.2. van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe;

 

overwegende dat twee onjuistheden met betrekking tot respectievelijk de categorieën van staatssteun uit de Landbouwvrijstellingsverordening en de vervaldatum hersteld moeten worden;

 

 

BESLUITEN:

de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 6 juli 2021, kenmerk 4.9/2021001256, Provinciaal Blad 5503 van 2021, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

 

Artikel 2.13 komt te luiden:

 

Artikel 2.13

 

Subsidie voor de verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven en investeringen in verband met de verplaatsing van deze bedrijven op de hervestigingslocatie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 14 en 16 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

 

Artikel II

 

Artikel 3.1 komt te luiden:

 

Artikel 3.1

 

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad en heeft een terugwerkende kracht tot 8 juli 2021.

  • 2.

    Deze regeling vervalt op 30 juni 2023.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 21 september 2021

Kenmerk 4.3/2021001670

 

 

Uitgegeven: 23 september 2021

 

 

Naar boven