Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8473omgevingsvergunningKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Narcissensingel Geleen, 2021-014399

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen.

Datum ontvangst: 9 augustus 2021

Locatie: Narcissensingel Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie G, nummer 1448.

Zaaknummer: 2021-014399

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99