Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8465omgevingsvergunningWabo ontwerpbeschikking, ambtshalve procedure actualisatie Bref, Tussenriemer 21 Roosendaal

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, WABO ontwerpbeschikking uitgebreide ambtshalve procedure, actualisatie Bref, locatie Tussenriemer 21 te Roosendaal, Wubben Handelsmaatschappij B.V.

20 september 2021, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens zijn de omgevingsvergunning d.d. 20 februari 2012 van Wubben Handelsmaatschappij B.V., Tussenriemer 21 te Roosendaal, ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 september 2021 tot en met 4 november 2021 ter inzage bij de Gemeente Roosendaal. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de behandelaar, telefoon 013-20 60 356. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 4 november 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021526 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.