Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8354omgevingsvergunningProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: nieuwbouw hal E

Locatie: VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born

Datum besluit: 16 september 2021 

Zaaknummer: 2021-206290

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.   

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12