Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8297omgevingsvergunningMelding Besluit uniforme saneringen (BUS) - Spoorlaan 2 te Drunen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Melding Besluit uniforme saneringen (BUS)

Spoorlaan 2 te Drunen, gemeente Heusden.

15 september 2021, Tilburg

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 6 september 2021 een melding ontvangen van Antea Groupop grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Spoorlaan 2 te Drunen, gemeente Heusdenconform het Besluit uniforme saneringen (BUS).

De locatie is geregistreerd onder NB079700130

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding.

Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.

Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-040562 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.