Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 8197andere beschikkingBeschikking Waterwet, Cornelis van der Lelylaan 1 te Maassluis

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning in het kader van de Waterwet van 22 januari 2021, kenmerk ODH-2021-00005373, te wijzigen i.v.m. het wijzigen van de filterdieptes. De locatie betreft Cornelis van der Lelylaan 1, 3155 RM te Maassluis.

Bezwaar

De beschikking is op 13 september 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 25 oktober 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01001371. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.