Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 8190omgevingsvergunningBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Cumapol Emmen B.V.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 20 januari 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Cumapol Emmen B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft het bijplaatsen van een tweede extruderlijn.

 

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

 

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf

15 september 2021:

bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

 

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

 

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

 

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-788000.