Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8183omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor OLO 6200227, Cargill B.V., onderstation, Lelyweg 31, Bergen op Zoom - Lelyweg 31, 4612PS Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor Cargill BV. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het realiseren en in gebruik nemen van een onderstation bestemd voor de elektriciteitsvoorziening van de inrichting, gelegen aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom.

15 september 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Cargill BV. De aanvraag betreft het realiseren en in gebruik nemen van een onderstation bestemd voor de elektriciteitsvoorziening van de inrichting, gelegen aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (06) – 52 85 75 15.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1

  naam en adres van de indiener;

 • 2

  de dagtekening;

 • 3

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Daarom is het mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek door de rechtbank is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-035494 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.