Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8170andere beschikkingKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond BV, Helmondsingel 221, 5709 AG te Helmond, Z/114459

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 13 september 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben geweigerd (kenmerk: Z/114459-281228) aan Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond BV, Helmondsingel 221, 5709 AG te Helmond voor de exploitatie, uitbreiding en wijziging van een industrieel bedrijf, voor de locatie Helmondsingel 221, 5709 AG te Helmond, in de gemeente Helmond.

De vergunning is geweigerd.

 

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 september 2021 tot en met 26 oktober 2021 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

 

Tegen de beschikking(en) kan tot en met 26 oktober 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z/114459 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de

Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

 

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

 

 

’s-Hertogenbosch, september 2021