Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8162omgevingsvergunningBeschikking uitgebreid Wabo voor Van Happen, OLO 5674779 - Oostelijke Randweg 6, 4782PZ Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo voor de inrichtingVan Happen, gelegen aan Oostelijke Randweg 6, 4782 PZ Moerdijk.

13 september 2021, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge deWet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Van Happen. De aanvraag betreft een veranderingsvergunning voor een inrichting: een wijzing in de euralcodes en in de afvalstromen. Tevens vergroting van de opslagcapaciteit. De inrichting is gelegen aan de Oostelijke Randweg 6 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 september 2021 tot en met 27 oktober 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzageleggingisde beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 06-52857462.

Tegen de beschikking kan tot en met 27 oktober 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;

  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan devoorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2020-003932 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.