Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 26 januari 2021 tot wijziging van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen teneinde de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de regeling te vergroten (Eerste wijziging Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat in de uitvoering en na overleg in de Stuurgroep Grenscorridor N69 is gebleken dat het wenselijk is de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant te wijzigen teneinde enkele verbeteringen aan te brengen en daarmee de uitvoerbaarheid en de doeltreffendheid van de regeling te vergroten, alsmede enkele wijzigingen aan te brengen die verband houden met het van toepassing zijnde staatssteunrecht;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.1 komt te luiden:

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

grondkosten: kosten voor grondverwerving tot maximaal de waardedaling van de grond, kosten voor functieverandering en transactiekosten;

Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69: plan door de Stuurgroep Grenscorridor N69 op 8 juli 2014 als richtinggevend kader vastgesteld, te raadplegen via www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/gebiedsontwikkeling/n69-grenscorridor;

Natuur Netwerk Brabant: samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat van nationaal en internationaal belang is en het veiligstellen van ecosystemen als doel heeft, en is opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

Stuurgroep Grenscorridor N69: bestuurlijk overleg bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de in het gebied van de Grenscorridor N69 liggende gemeenten, waterschappen en belangengroeperingen.

 

B.

 

Artikel 1.2 komt te luiden:

 

Artikel 1.2 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie voor een project als bedoeld in artikel 1.4, onder a tot en met c, kan worden aangevraagd door:

  • a.

   gemeenten;

  • b.

   waterschappen;

  • c.

   rechtspersonen die natuurbeheer als doel hebben.

 • 2.

  Subsidie voor een project als bedoeld in artikel 1.4, onder d, kan worden aangevraagd door:

  • a.

   gemeenten;

  • b.

   waterschappen.

 

C.

 

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1.4, onder c, door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d.

  het versterken van de klimaatrobuustheid.

 

D.

 

Artikel 1.5 komt te luiden:

 

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  eerder dan zes maanden voor indiening van de aanvraag begonnen is met de daadwerkelijke uitvoering van het project;

 • b.

  de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 5.000.

E.

 

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 2.

  Aan het slot van het eerste lid, onder a (nieuw), wordt toegevoegd: bij deze regeling.

 • 3.

  In het eerste lid, onder b (nieuw), wordt “de integrale visie van het betreffende deelgebied” vervangen door “de visie van het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69”.

 • 4.

  In het eerste lid, onderdeel d, onder 3˚ (nieuw), wordt “verantwoordelijkheid” vervangen door “verantwoordelijkheden” en wordt aan het slot een puntkomma geplaatst.

 • 5.

  In het eerste lid, onder e (nieuw), wordt “in iedere geval” vervangen door “in ieder geval” en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

 • 6.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   Indien het project betrekking heeft op de aanleg van beplantingen, wordt onverminderd het eerste lid voldaan aan de volgende vereisten:

   • a.

    het betreft inheems plantmateriaal zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling;

   • b.

    de aanleg van de beplantingen vindt plaats overeenkomstig de vereisten zoals opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

F.

 

Artikel 1.7 komt te luiden:

 

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten, mits betrekking hebbend op niet-economische activiteiten, voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor voorbereiding en planvorming, gemaakt vanaf 1 juli 2014;

 • b.

  grondkosten, voor zover het gaat om gronden gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant en deze kosten absoluut noodzakelijk zijn voor het uit te voeren project;

 • c.

  uitvoeringskosten.

G.

 

Artikel 1.8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel c komt te luiden:

  • c.

   kosten voor inrichting van gronden binnen het Natuur Netwerk Brabant waarvoor:

   • 1°.

    reeds een financiële bijdrage door Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. is verstrekt; of

   • 2°.

    waarvoor subsidie is verstrekt of die subsidiabel zijn op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant;.

 • 2.

  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i.

   kosten die reeds op basis van een andere provinciale subsidieregeling zijn of worden gesubsidieerd zodanig dat de totale financiering van de subsidiabele kosten meer dan 100% bedraagt.

H.

 

In artikel 1.9 wordt “15 december 2021” vervangen door “2 december 2024”.

 

I.

 

Artikel 1.12 komt te luiden:

 

Artikel 1.12 Verdelingswijze

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 4.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5.

  De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

J.

 

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder verlettering van de onderdelen b en c tot d en e worden in het eerste lid twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • b.

   hij neemt in zijn administratie maatregelen om te voorkomen dat de subsidie naar economische activiteiten vloeit;

  • c.

   hij laat eventuele opbrengsten van economische activiteiten van het project ten goede komen aan het project;.

 • 2.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal 1 jaar.

 • 3.

  Het derde lid vervalt.

K.

 

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het derde lid, onder d en e, komt te luiden:

  • d.

   een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv;

  • e.

   een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv.

 • 2.

  Het vierde lid vervalt.

L.

 

Artikel 1.15 komt te luiden:

 

Artikel 1.15 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag. Het voorschot wordt in één keer betaald.

 

M.

 

Artikel 1.16 vervalt.

 

N.

 

Artikel 2.1 komt te luiden:

 

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

grenscorridor N69: deelgebieden Einderheide, Dommel-Noord, Dommel-Zuid, Keersop en Run, zoals opgenomen op de kaart in bijlage 2 bij deze regeling;

grondkosten: kosten voor grondverwerving tot maximaal de waardedaling van de grond, kosten voor functieverandering en transactiekosten;

Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69: plan door de Stuurgroep Grenscorridor N69 op 8 juli 2014 als richtinggevend kader vastgesteld, te raadplegen via www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/gebiedsontwikkeling/n69-grenscorridor;

Natuur Netwerk Brabant: samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat van nationaal en internationaal belang is en het veiligstellen van ecosystemen als doel heeft, en is opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

ontbrekende schakel: gedeelte van een doorgaande route waar nog geen fietsinfrastructuur is aangelegd;

Stuurgroep Grenscorridor N69: bestuurlijk overleg bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie en de in het gebied van de Grenscorridor N69 liggende gemeenten, waterschappen en belangengroeperingen;

utilitaire fietspaden: fietspaden die woonwijken, scholen, werkgelegenheidsconcentraties of centra in dorpen en steden met elkaar verbinden.

 

O.

 

Artikel 2.5 komt te luiden:

 

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien eerder dan zes maanden voor indiening van de aanvraag begonnen is met de daadwerkelijke uitvoering van het project.

 

P.

 

Artikel 2.6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het slot van onderdeel a wordt toegevoegd: bij deze regeling.

 • 2.

  Aan het slot van onderdeel e wordt de puntkomma vervangen door een punt.

Q.

 

Artikel 2.7, onder a, komt te luiden:

 • a.

  kosten voor voorbereiding en planvorming, gemaakt vanaf 1 juli 2014.

R.

 

In artikel 2.9 wordt “15 december 2021” vervangen door “2 december 2024”.

 

S.

 

Artikel 2.12 komt te luiden:

 

Artikel 2.12 Verdelingswijze

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 4.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5.

  De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

T.

 

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal 1 jaar.

 • 2.

  Het derde lid vervalt.

U.

 

Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1.

   Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van het overleggen van de volgende bewijsstukken:.

 • 2.

  Het derde lid, onder d en e, komt te luiden:

  • d.

   een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv;

  • e.

   een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv.

 • 3.

  Het vierde lid vervalt.

V.

 

Artikel 2.15 komt te luiden:

 

Artikel 2.15 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag. Het voorschot wordt in één keer betaald.

 

W.

 

Artikel 2.16 vervalt.

 

X.

 

Paragraaf 3 vervalt.

 

Y.

 

Het opschrift van bijlage 1 komt te luiden:

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 1.6, eerste lid, onder a, van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

Z.

 

Het opschrift van bijlage 2 komt te luiden:

 

Bijlage 2 behorende bij artikel 2.6, eerste lid, onder a, van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

AA.

 

Bijlage 3 behorende bij de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 1 behorende bij deze regeling.

 

BB.

 

Bijlage 4 behorende bij de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel II Overgangsrecht

Op subsidieaanvragen als bedoeld in de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, blijft de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant, zoals die luidde de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

’s-Hertogenbosch, 26 januari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 als bedoeld in artikel I, onder AA

 

Bijlage 3 behorende bij artikel 1.6, tweede lid, onder a, van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

Overzicht subsidiabel inheems plantmateriaal

 

Subsidiabel bosplantsoen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Appel, wilde

Malus sylvestris

Berk, ruwe

Betula pendula

Berk, zachte

Betula pubescens

Bes, aal-

Ribes rubrum

Bes, zwarte

Ribes nigrum

Beuk

Fagus sylvatica

Bosroos

Rosa arvensis

Egelantier

Rosa rubiginosa

Eik, zomer-

Quercus robur

Eik, winter-

Quercus petrea

Els, zwarte

Alnus glutinosa

Gagel

Myrica gale

Gelderse roos

Viburnum opulus

Haagbeuk

Carpinus betulus

Hazelaar

Corylus avellana

Heggeroos

Rosa corymbifera

Hondsroos

Rosa canina

Hulst

Ilex aquifolium

Iep, steel-

Ulmus laevis

Kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Kastanje, tamme

Castanea sativa

Kers, zoete

Prunus avium

Kornoelje, rode

Cornus sanguinea

Kornoelje, gele

Cornus mas

Kraagroos

Rosa agrestis

Krenteboompje

Amelanchier lamarckii

Liguster, wilde

Ligustrum vulgare

Linde, kleinbladige

Tilia cordata

Linde, Hollandse

Tilia vulgaris

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Meidoorn, eenstijlige

Crataegus monogyna

Meidoorn, tweestijlige

Crataegus laevigata

Mispel

Mespilus germanica

Peer, wilde

Pyrus communis

Sleedoorn

Prunus spinosa

Veldesdoorn

Acer campestre

Vlier, gewone

Sambucus nigra

Vlier, tros

Sambucus racemosa

Vogelkers, inheemse

Prunus padus

Vuilboom

Rhamnus frangula

Wegedoorn

Rhamnus catharticus

Wilg, amandel-

Salix triandra

 Wilg, bittere

Salix purpurea

Wilg, bos-

Salix caprea

Wilg, grauwe

Salix cinerea

Wilg, kat-

Salix viminalis

Wilg, geoorde

Salix aurita

Wilg, kraak-

Salix fragilis

Wilg, laurier-

Salix pentandra

Wilg, schiet-

Salix alba

 

Subsidiabele laanbomen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Abeel, grauwe

Populus canescens

Berk, ruwe

Betula pendula

Beuk

Fagus sylvatica

Eik, zomer-

Quercus robur

Eik, winter-

Quercus petrea

Els, zwarte

Alnus glutinosa

Esdoorn, gewone

Acer pseudoplatanus

Haagbeuk

Carpinus betulus

Iep

Ulmus

Kastanje, tamme

Castanea sativa

Kers, zoete

Prunus avium

Linde, kleinbladige

Tilia cordata

Linde, Hollandse

Tilia vulgaris

Noot

Juglans regia

Populier, zwarte

Populus nigra

Populier – ‘Canadapopulier’

Populus x canadensis

Wilg, schiet-

Salix alba

Hoogstamfruitbomen

Diverse soorten

 

Bijlage 2 als bedoeld in artikel I, onder BB

Bijlage 4 behorende bij artikel 1.6, tweede lid, onder b, van de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

Overzicht vereisten voor aanleg van beplantingen

Beplantings-groep*

Minimale leeftijd/maat

Maximaal te subsidiëren aantal per oppervlakte- /of lengte eenheid

Te

subsidiëren sortiment

Maximaal aantal te subsidiëren per project

Bosplantsoen

2-jarig bosplantsoen, minimaal maat 60-80 cm 

plantverband minimaal 1,25m x 1,25m of 1,50m x 1,00m

Zie bijlage 2, onder bosplantsoen

 n.v.t.

Bosplantsoen voor hagen

2-jarig bosplantsoen, minimaal maat 60-80 cm

4 st per meter haag

Zie bijlage 2, onder bosplantsoen

Bij 100% beuk Fagus sylvatica) maximaal 100 meter of 400 st

Veren

Lengte minimaal 150 cm

12 st per 100 meter; plantafstand minimaal 8 meter

Zie bijlage 2, onder laanbomen

n.v.t.

Laanbomen

 

Minimaal maat 10-12 cm; 2x verplant

12 st per 100 meter; plantafstand minimaal 8 meter, tenzij sprake is van aanplant in een solitaire boomgroep als vrijliggend element

Zie bijlage 2, onder laanbomen

n.v.t.

Hoogstamfruitbomen

Minimaal maat 8-10 cm

plantafstand minimaal 10 meter

Zie bijlage 2, diverse soorten hoogstamfruitbomen

Maximaal 10 st

Knotwilgen

Onbewortelde of bewortelde stek

20 st per 100 meter; plantafstand minimaal 5 meter

Schietwilg (Salix alba)

n.v.t.

Snelgroeiend loofhout

Onbewortelde of bewortelde stek

625 st per hectare

Zwarte populier (Populus nigra), Canadapopulier (Populus x canadensis) en schietwilg (Salix alba)

n.v.t.

 

* Per beplantingsvak komt in beginsel slechts één beplantingsgroep voor subsidie in aanmerking. Alleen voor beplantingsvakken die smaller zijn dan 7 meter komen twee beplantingsgroepen voor subsidie in aanmerking.

 

 

Toelichting behorende bij de Eerste wijziging Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant

 

I. Algemeen

 

Inleiding

De Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied van de Grenscorridor N69, dat vanwege de toename van het verkeer te kampen heeft met leefbaarheid- en bereikbaarheidsproblematiek. Meer specifiek is de subsidieregeling erop gericht om maatregelen op de thema’s landschap, landbouw, natuur, water en recreatie en daarmee de gebiedsimpulsmaatregelen mogelijk te maken. Naar aanleiding van enkele constateringen in de uitvoering en in de Stuurgroep Grenscorridor N69 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de subsidieregeling. Het lopende aanvraagtijdvak voor subsidie op grond van de paragrafen 1 en 2 is daarbij verlengd tot en met 2 december 2024. Voort is paragraaf 3 van de subsidieregeling geschrapt. De wijzigingen worden nader toegelicht in het artikelsgewijze gedeelte van deze toelichting.

 

Staatssteun

Naar aanleiding van enkele nieuwe inzichten is het van toepassing zijnde staatsteunregime van de paragrafen 1 en 2 gewijzigd. Alle projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen, zijn gebaseerd op het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69.

 

Paragraaf 1 maakt het mogelijk subsidie te verstrekken voor projecten die zien op natuur- en landschapsbeheer. Dat zijn geen economische activiteiten. Gezien de formulering van de subsidiabele activiteiten in artikel 1.4 is dat logisch nu dit artikel enkel subsidie mogelijk maakt voor activiteiten gericht op ondersteuning van water, natuur, landschap en klimaatrobuustheid. Om zeker te stellen dat in projecten niet alsnog economische activiteiten gerelateerd aan de subsidiabele activiteiten worden opgenomen, zoals houtkap, recreatie of jachtvergunningen, is opgenomen dat enkel de kosten voor niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.

 

Dit neemt niet weg dat degenen die subsidie ontvangen voor dit natuur en -landschapsbeheer daarnaast ook nog economische activiteiten kunnen ontplooien (activiteiten op gebieden die voor concurrentie openstaan). Voorkomen moet worden dat hiertussen een kruissubsidiëring optreedt.

 

Paragraaf 1 is zodanig opgesteld dat een gescheiden administratie ontstaat tussen de activiteiten gericht op ondersteuning van water, natuur, landschap en klimaatrobuustheid en mogelijke andere economische activiteiten, waarmee kruissubsidiëring wordt voorkomen.

 • -

  Subsidie is enkel mogelijk voor ondersteuning van water, natuur, landschap en klimaatrobuustheid. In het projectplan bij de aanvraag moeten de maatregelen worden uitgeschreven, zodat gecontroleerd kan worden dat met de steun enkel activiteiten worden uitgevoerd die gericht zijn op die doelen en het algemeen belang dienen.

 • -

  Er is een sluitende en realistische begroting vereist, waarmee op voorhand gedetailleerd is uitgewerkt wat de in aanmerking komende kosten zijn. Deze opgave van kosten wordt bij subsidieverlening gecontroleerd. Daarmee komen enkel de strikt noodzakelijke kosten voor subsidie in aanmerking.

 • -

  Eventuele opbrengsten die met de uitvoering van het project worden gegenereerd, moeten in het project worden geherinvesteerd.

 

Op deze wijze is geborgd dat de steun alleen ten goede komt aan de ondersteuning van water, natuur, landschap en klimaatrobuustheid, hetgeen geen economische activiteiten zijn. De steun is daarmee geen staatssteun.

 

De subsidiabele activiteiten in het kader van paragraaf 2 zien op voorzieningen voor de recreatieve infrastructuur, zoals fiets- en wandelpaden, voor algemeen gebruik. Deze infrastructuur komt niet specifiek ten goede aan een of enkele specifieke bedrijven. Zij vallen daarmee onder de wettelijke taak van gemeenten of waterschappen, dan wel zijn niet-economisch van aard met enkel een lokaal effect, waardoor van staatssteun geen sprake is.

 

II. Artikelsgewijs

 

Artikel I (Wijziging Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant)

 

Onder A (artikel 1.1)

Het begrip “Awb” is geschrapt, aangezien dit begrip gelet op artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) reeds geldt voor de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant. Tevens is het begrip “dienst van algemeen economisch belang” geschrapt, vanwege de wijziging in het staatssteunregime dat op deze paragraaf van toepassing is. Het begrip “Natuur Netwerk Brabant” is zodanig gewijzigd dat het aansluit op de met ingang van 5 november 2019 in werking getreden Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (waarmee de Verordening ruimte Noord-Brabant is ingetrokken). Tot slot is het begrip “Stuurgroep Grenscorridor N69” aangescherpt en is, evenals in paragraaf 2, het begrip “Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69” opgenomen.

 

Onder B en C (artikelen 1.2 en 1.4, onder d (nieuw))

Aan artikel 1.4 is een onderdeel toegevoegd zodat eveneens subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de klimaatrobuustheid. Subsidie voor dergelijke projecten kan worden aangevraagd door gemeenten en waterschappen. Artikel 1.2, dat betrekking heeft op de doelgroep van de subsidieparagraaf, is hierop aangepast.

 

Onder D (artikel 1.5)

Artikel 1.5 is opnieuw vastgesteld. De uit de algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187)) voortvloeiende weigeringsgronden zijn daarbij geschrapt, aangezien van die verordening in het kader van deze subsidieparagraaf geen gebruik wordt gemaakt. Er is een weigeringsgrond opgenomen die bepaalt dat subsidie wordt geweigerd indien eerder dan zes maanden voor indiening van de subsidieaanvraag reeds begonnen is met de daadwerkelijke (feitelijke) uitvoering van het project (de spreekwoordelijke schop in de grond). Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat de subsidieaanvraag pas wordt ingediend na afronding van het project. Voorts is geregeld dat subsidie wordt geweigerd indien de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 5.000. Dit sluit aan bij artikel 1.11, tweede lid, dat bepaalt dat subsidie niet wordt verstrekt indien deze minder bedraagt dan € 5.000.

 

Onder F en G (artikelen 1.7 en 1.8)

Kosten zijn alleen subsidiabel indien zij betrekking hebben op niet-economische activiteiten, zodat staatssteun uitgesloten is. Voorbereidingskosten en planvormingskosten, die gemaakt worden voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het project, zijn subsidiabel voor zover zij gemaakt zijn vanaf 1 juli 2014 (zijnde de vaststellingsdatum van het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69). Artikel 1.8, onder c, bepaalt dat kosten voor inrichting van gronden binnen het Natuur Netwerk Brabant waarvoor reeds door het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. een financiële bijdrage (op grond van het Investeringsreglement) is verstrekt niet subsidiabel zijn. Hetzelfde geldt indien reeds subsidie is verstrekt of de kosten reeds subsidiabel zijn op grond van de met ingang van 1 januari 2020 geldende paragraaf 1 van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant. Kosten voor aanvullende inrichting van gronden binnen het Natuur Netwerk Brabant die niet onder artikel 1.8, onder c, vallen, zijn daarentegen wel subsidiabel op grond van artikel 1.7, onder c. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in kruiden- en faunarijke graslanden extra landschapselementen als houtsingels, elzensingels en bomenrijen te subsidiëren. Grondkosten (waaronder kosten voor grondverwerving) die worden gemaakt binnen het Natuur Netwerk Brabant zijn gelet op artikel 1.7, onder b, in zijn geheel niet subsidiabel op grond van deze paragraaf.

 

Onder J, K, L en M (artikelen 1.13 tot en met 1.16)

De artikelen 1.13 en 1.14 zijn gewijzigd, aangezien enkel subsidie wordt verstrekt voor niet-economische activiteiten en derhalve niet langer wordt uitgegaan van een dienst van algemeen economisch belang. De subsidieontvanger dient om die reden in zijn administratie maatregelen te nemen om te voorkomen dat de subsidie naar economische activiteiten vloeit. Indien er toch economische opbrengsten uit de niet-economische activiteiten voortvloeien (bijvoorbeeld houtverkoop na het kappen van bomen) dan dienen deze opbrengsten ten goede komen aan het project. Het huidige artikel 1.15 is geschrapt. Het artikel over bevoorschotting en betaling is vereenvoudigd en opnieuw vastgesteld (artikel 1.15 (nieuw)).

 

Onder N (artikel 2.1)

Zie de toelichting op onderdeel A (artikel 1.1).

 

Onder O (artikel 2.5)

Zie de toelichting op onderdeel D (artikel 1.5).

 

Onder Q (artikel 2.7)

Zie de toelichting op onderdeel F (artikel 1.7).

 

Onder T, U, V en W (artikelen 2.13 tot en met 2.16)

De artikelen 2.13 en 2.14 zijn gewijzigd, aangezien bij de subsidiabele activiteiten in deze paragraaf geen sprake is van economische activiteiten en derhalve niet wordt uitgegaan van een dienst van algemeen economisch belang. Het huidige artikel 2.15 is om diezelfde reden geschrapt. Het artikel over bevoorschotting en betaling is vereenvoudigd en opnieuw vastgesteld (artikel 2.15 (nieuw)).

 

Onder X (vervallen paragraaf 3)

Geconstateerd is dat de in het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69 opgenomen landbouwkundige projecten qua doel en inhoud sterk verschillen. Voortschrijdend (juridisch) inzicht leidt daarbij tot de conclusie dat vanwege deze variatie in mogelijke projecten (en daarmee subsidieaanvragen) het niet mogelijk is op voorhand een uniforme regeling te treffen voor wat betreft de staatsteunaspecten van de subsidieverstrekking. Gelet hierop en vanwege het beperkt aantal (te verwachten) subsidieaanvragen op grond van paragraaf 3, wordt het passender geacht de subsidieverstrekking door middel van begrotingssubsidies te laten plaatsvinden. Hierbij worden de afspraken zoals gemaakt binnen de Stuurgroep Grenscorridor N69 in acht genomen. In geval van een begrotingssubsidie kan per project worden beoordeeld of sprake is van staatssteun, en kan daarbij de best passende juridische constructie gekozen worden. Paragraaf 3 is gelet op het voorgaande geschrapt.

 

Onder AA en BB (bijlage 3 en bijlage 4)

De bijlagen 3 en 4 behorende bij de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant zijn vervangen door de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 2, zodat deze overeenkomen met bijlagen 2 en 3 behorende bij de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

de voorzitter

mr. I.R. Adema

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven