Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8148omgevingsvergunningOntbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit - Brieltjenspolder 22 Made

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ontbrandingstoestemming vuurwerkevenement Vuurwerkbesluit op het grasveld gelegen aan Brieltjenspolder 22 Made.

13 september 2021,Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij aan Master Pyrotech te Lelystad een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruikop het grasveld gelegen aan Brieltjenspolder 22 Made. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 19 en 20 november 2021 tussen 20:00 uur en 01:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 17 november 2021 vanaf 12:00 uur.

De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen, liggen gedurende zes weken, na toezending besluit aan aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Spoorlaan 181 te Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 06-52857567. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 13 september 2021. Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 68083 04, faxnummer (073) 680 76 80en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-038444 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.