Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8128omgevingsvergunningProvincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (tankenpark 2 t/m 5, RTT), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:  

Omgevingsvergunning

Voor: identieke vervanging T972

Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (tankenpark 2 t/m 5, RTT), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum besluit: 9 september 2021

Zaaknummer: 2021-206003

Het besluit is op 13 september 2021 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 september 2021 t/m 25 oktober 2021:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 7812;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 14 september 2021 t/m 25 oktober 2021 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’.

Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12