Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8127omgevingsvergunningProvincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Fibrant B.V., deelinrichting Nitrietfabriek (NIFA), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning 

Voor: revisievergunning

Locatie: CSP/Fibrant B.V., deelinrichting Nitrietfabriek (NIFA), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum besluit: 9 september 2021

Zaaknummer: 2021-203895

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 september 2021 t/m 26 oktober 2021:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingIedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12