Kennisgeving inspraak ontwerp-omgevingsvergunning dijkverbetering Heel

Onderwerp

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw op 5 september 2021 een ontwerp-omgevingsvergunning voor het plaatsen van damwanden hebben vastgesteld.

 

Dit ontwerp-besluit is nodig voor de uitvoering van het projectplan “Dijkverbetering Heel”. Dit projectplan is op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd. Het projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen bij Heel, in de gemeente Maasgouw. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat dit dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Het project “Dijkverbetering Heel” maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

 

Procedure

 

Het projectplan dijkverbetering Heel en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten waaronder deze ontwerp-omgevingsvergunning doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. In een eerdere fase zijn het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet dijkverbetering Heel, de omgevingsvergunningen voor de onderdelen kappen en afwijken bestemmingsplan en een ontheffing en een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming bekend gemaakt en ter visie gelegd.

 

Inzage

 

De ontwerp-vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 16 september 2021 t/m 27 oktober 2021.

 

De ontwerp-vergunning en bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

 

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;

- in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht;

- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

 

Door de maatregelen in verband met het Corona-virus zijn mogelijkheden om de analoge stukken in te zien nog beperkt. Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

- Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452; of

- Gemeente Maasgouw, de heer M. Geurts, tel 0475 - 852500; of

- Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

 

Hoe kunt u reageren?

 

Indienen zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder van 16 september 2021 t/m 27 oktober 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerp-vergunning naar voren brengen.

 

Zienswijzen over de ontwerp-vergunning moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, ter attentie van dhr. J. Goudriaan. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

 

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498.

 

 

Wat gebeurt er daarna?

 

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve vergunning. Bij de definitieve vergunning zal worden toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-vergunning. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

Tegen de definitieve vergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-vergunning.

 

Heeft u nog vragen?

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

Naar boven