Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 8063verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit Veerhaven Breskens (parkeerterrein)

Aanwijzen van vier parkeervakken op het parkeerterrein van de Veerhaven Breskens als

parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen

 

Middelburg, 6 september 2021

Zaaknummer : 89498

Afdeling : Infrastructuur en Vastgoed

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor Veerhaven Breskens.

Aanwijzen van vier parkeervakken op het parkeerterrein van de Veerhaven Breskens als

parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

Veerhaven Breskens (parkeerterrein) is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

CZAV/Agrisnellaad heeft verzocht twee laadpalen op het parkeerterrein bij de Veerhaven in Breskens te mogen plaatsen, zodat vier parkeervakken gereserveerd kunnen worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Per elektrische laadpaal zijn namelijk twee parkeerplaatsen benodigd waarop de elektrische voertuigen zich kunnen opstellen om op te laden.

Vanuit de overheid zijn er belangrijke initiatieven ter bevordering van elektrisch rijden. Elektrische auto’s zijn minder schadelijk voor het milieu. Door het elektrisch rijden vermindert de geluidsoverlast en ook de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstofoxiden. Deze voordelen zorgen voor een beter klimaat.

Voor het stimuleren van elektrisch vervoer is een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk. Omdat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is, is een (logisch) gevolg hiervan ook dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt.

De provincie ziet de voordelen van elektrisch rijden in en steunt dit initiatief. Het plaatsen van oplaadpunten in de provincie kan bijdragen aan het mogelijk maken en bevorderen van elektrisch vervoer. Daarom wil de provincie waar mogelijk meewerken aan het (laten) plaatsen van oplaadpalen op de openbare weg.

Een dergelijk oplaadpunt kan onder meer gerealiseerd worden op het parkeerterrein van de Veerhaven Breskens. Het betreffende oplaadpunt kan door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld worden.

Een aandachtspunt met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit het waarborgen van de bruikbaarheid ervan voor de bestuurders van elektrische voertuigen. Het plaatsen van een oplaadpunt heeft namelijk niet automatisch tot gevolg dat bestuurders van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden daar niet naast mogen parkeren. Zonder het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen kan dit derhalve betekenen dat een oplaadpunt niet te gebruiken is indien hier steeds een voertuig anders dan een elektrisch voertuig geparkeerd staat. Daarnaast is er jurisprudentie dat indien een voertuig is geladen deze daar niet geparkeerd mag blijven. Dit kan worden bewerkstelligd door op de bebording duidelijk aan te geven dat de parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld zijn voor opladende voertuigen.

Door duidelijk aan te geven dat de parkeerplaats alleen gebruikt mag worden met een elektrisch voertuig dat daadwerkelijk aan de laadpaal is aangesloten en aan het laden is, is de verwachting dat beter kan worden gehandhaafd.

Het doel van dit verkeersbesluit is bestuurders van een elektrisch voertuig de mogelijkheid te bieden om hun voertuig op te laden.

Het is daarom gewenst op het parkeerterrein Veerhaven Breskens vier parkeervakken te reserveren die enkel bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit zal aan een ieder kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van bebording. Ook zijn/worden de parkeervakken geaccentueerd middels witte markering.

Het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen voor een, nu nog, selecte groep gebruikers wordt vanwege de vele voordelen als acceptabel gezien. Het belang van (het bevorderen van) elektrisch rijden door bestuurders de mogelijkheid te bieden om hun voertuig op te laden op daartoe aangewezen parkeerplaatsen is groter dan het belang van andere bestuurders om aldaar te parkeren. De belangen van overige weggebruikers zijn voldoende gewaarborgd. Er blijft ter plaatse voldoende parkeergelegenheid over.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 2 sub. a.: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

Lid 3: het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en artikel 2, 5 en 6 van de Bekendmakingswet wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad en is voor een ieder in te zien op www.overheid.nl.

Waterschap Scheldestromen heeft op 19 februari 2021 watervergunning verleend aan CZAV/Agrisnellaad voor het plaatsen en exploiteren van twee laadpunten voor elektrische voertuigen.

De ondergrond van het (openbare) parkeerterrein Veerhaven Breskens is eigendom van het Waterschap Scheldestromen.

CZAV/Agrisnellaad is verantwoordelijk voor overig vereiste publiekrechtelijke of privaatrechtelijke toestemming/vergunning(en) van desbetreffende overheden/partijen.

CZAV/Agrisnellaad zorgt voor de plaatsing van het oplaadpunt en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De provincie faciliteert CZAV/Agrisnellaad voor onder andere het instellen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij het oplaadpunt.

Ook bij opladen gelden de regels voor betaald parkeren en de parkeerschijf.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

1. Door plaatsing van de verkeersborden E4 met onderbord met de tekst “alleen opladende elektrische voertuigen’' en onderborden OB504 met twee schuin naar beneden en naar links en rechts wijzende pijlen, die de vakken aanduiden, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RW 1990), op het parkeerterrein Veerhaven Breskens vier parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen met gebruik van de laadpaal.

2. in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten.

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

hoofd afdeling Infrastructuur en Vastgoed

 

Mededeling(en)

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen op:

Verkeersmaatregelen:

06 - 28 90 41 10

Procedure:

06 - 25 72 65 07

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.