Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7869andere vergunningProvincie Zeeland - Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming voor het uitbaggeren van de jachthaven en bijbehorende toegangsgeul en verspreiden van de baggerspecie in een aangewezen stortvak in Natura 2000-gebied Grevelingen op grondgebied van provincie Zeeland, Jachthaven 1 in Herkingen

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken in week 36 bekend dat zij het voornemen hebben om de aanvraag van Watersportvereniging Herkingen voor een vergunning in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het uitbaggeren van de jachthaven en bijbehorende toegangsgeul te Herkingen en het verspreiden van de baggerspecie in een aangewezen stortvak in Natura 2000-gebied Grevelingen af te wijzen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer 67784 van dit besluit te vermelden.

 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging worden alle belanghebbenden (inclusief aanvrager) in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wanneer wij binnen de door ons gestelde termijn geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat de noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is.