Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7864omgevingsvergunningProvincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor verplaatsen van de inrichting tractiebatterijen, Columbusweg 14 in Goes

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : BISON International DC

Locatie : Columbusweg 14, 4462 HB Goes

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verplaatsen van de inrichting tractiebatterijen

Aanvraagdatum : 15 april 2021

Besluitdatum : 31 augustus 2021

Bekendmaking : 31 augustus 2021

Zaaknummer : 9999226970

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak: 14 00 115.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999226970.